2000 Pesetas plata - 1994

1994 - 2000 pesetas plata