2000 Pesetas plata - 1995

1995 - 2000 pesetas plata