2000 Pesetas plata - 1996

1996 - 2000 pesetas plata