2000 Pesetas plata - 1997

1997 - 2000 pesetas plata