2000 Pesetas plata - 1998

1998 - 2000 pesetas plata