2000 Pesetas plata - 1999

1999 - 2000 pesetas plata