2000 Pesetas plata - 2000

2000 - 2000 pesetas plata