2000 Pesetas plata - 2001

2001 - 2000 pesetas plata